Funcionament

Quina és la feina de la Diputació?

La funció principal de la Diputació és donar suport als municipis de la demarcació en la gestió dels recursos i les necessitats que tenen.

En quins àmbits presta serveis?

Presidència

Gabinet de Presidència
Protocol, Premsa i Comunicació
Difusió
Serveis Lingüístics

Promoció Econòmica, Administració i Hisenda

Secretaria General
BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Registre General d’Entrada i Sortida de Documents
Intervenció
Tresoreria
Unitat de Gestió de la Informació
Servei Jurídic
Arxius i Gestió de Documents
Contractació
Recursos Humans
Promoció Econòmica – Diplab
Patrimoni i Expropiacions

Cooperació Local

Assistència i Cooperació als Municipis
Arquitectura
Enginyeria
Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana
Habitatge
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar

Cooperació Cultural

Monuments
Biblioteques
INSPAI, Centre de la Imatge
Comunicació Cultural
Sistemes i Tecnologies de la Informació
Oficina de Suport a l’Administració Electrònica
Esports
Acció Social

Territori i Sostenibilitat

Medi Ambient
Xarxa Viària Local
Programes Europeu

Organismes vinculats

Dipsalut, Organisme de Salut Pública
XALOC, Xarxa Local de Municipis
Conservatori de Música Isaac Albéniz
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
SEMEGA, Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada
Casa de Cultura de Girona
Consorci Vies Verdes de Girona
CILMA, Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
Consorci Costa Brava

Qui forma part de la Diputació?

La Diputació té una plantilla de treballadors públics (tècnics i administratius) que s’ocupen de la gestió del dia a dia de la corporació.

Del seu govern se n’ocupen els representants polítics, que s’anomenen diputats provincials. Com que la província de Girona té més de cinc-cents mil habitants, segons la llei la Diputació ha de tenir vint-i-set diputats, que són escollits per sufragi indirecte; és a dir, no els voten els ciutadans directament (com sí que havia passat en altres èpoques), sinó que són triats pels regidors de tots els municipis de la província.

D’entre aquests vint-i-set diputats es tria el president de la Diputació i els altres càrrecs: vicepresidents, vocals, etc. El president és el representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l’administració.

Com es governa la Diputació?

El Ple

Inclou tots els diputats i té la funció d’aprovar les actuacions i les polítiques institucionals de la Diputació. Es reuneix el tercer dimarts de cada mes (també es poden convocar plens extraordinaris).

La Junta de Govern

Aquest òrgan assisteix el president en les seves funcions i s’encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació. La Junta està formada pel president i nou diputats, i es reuneix cada quinze dies (el primer i el tercer dimarts de mes).

El Consell de Govern

Duu a terme l’estudi, l’informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de la Diputació de Girona, i coordina les actuacions d’aquests òrgans de govern.